×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

header

De algemene voorwaarden van Beauty Salon Blokker

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Salon Blokker en de cliënt waarop Beauty Salon Blokker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beauty Salon Blokker.
Beauty Salon Blokker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Beauty Salon Blokker zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Salon Blokker melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Beauty Salon Blokker 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Salon Blokker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Beauty Salon Blokker de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Beauty Salon Blokker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Beauty Salon Blokker vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Beauty Salon Blokker alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Beauty Salon Blokker het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Beauty Salon Blokker voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Salon Blokker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Beauty Salon Blokker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenbestand. Beauty Salon Blokker behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoongegevens. Beauty Salon Blokker zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Beauty Salon Blokker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Salon Blokker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beauty Salon Blokker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Salon Blokker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Salon Blokker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Beauty Salon Blokker geeft de cliënt één week (7dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Beauty Salon Blokker geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Beauty Salon Blokker heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Salon Blokker meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Salon Blokker het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. GESCHILLEN
Over alle geschillen tussen Beauty Salon Blokker en opdrachtgever zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogst instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat opdrachtgever vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien opdrachtgever het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat opdrachtgever niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. Beauty Salon Blokker is slechts bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval opdrachtgever na het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

 

energetix
Energetix

Bedrijfsgegevens

ANBOS
Pinnen
Referenties
KVK: Heerlen 14079290
BTW: NL087118385B01

Openingstijden

Ma 15:00 - 21:00
Di 11:00 - 18:00
Wo 11:00 - 21:00
Do 19:00 - 21:00
Vr 11:00 - 21:00

Contact

Adres:  Da Costastraat 13 
  6416 VP Heerlen / Molenberg
Telefoon: 045-5418295
Mobiel: 0640532752